Defence rehearsals

The third-year PhD students will rehearse their thesis according to the following schedule

January 10 at 9.30 (Aula seminari)

Committee: Federico Cabitza, Alex Graudenzi, Simone Melzi

 • Castelnovo Alessandro
 • Gigli Marco
 • Greco Greta
 • Papetti Daniele Maria

January 12 at 9.30 (Aula seminari)

Committee: Alberto Dennunzio, Paolo Napoletano, Matteo Palmonari

 • Avogadro Roberto
 • Espitia Oscar
 • Giabelli Anna
 • Peikos Giorgos
 • Upadhyay Rishabh

January 18 at 9.30 (Aula seminari)

Committee: Marco Antoniotti, Fabio Stella, Claudia Raibulet

 • Barbato Mirko
 • Erba Ilaria
 • Matamoros Aragon Anibal
 • Orlov Ivan
Defence rehearsals